Ga naar de inhoud

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen als Breuer Institute B.V., onder nummer 09099799.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden op het terrein van onderzoek, het geven van advies, coachen, begeleiding, managementtaken en onderricht tussen Breuer Institute B.V. verder: Breuer&Intraval en het bedrijf, organisatie waaraan de offerte van Breuer&Intraval is gericht – nader te noemen: de opdrachtgever.

De werkzaamheden worden nader bepaald in de offerte, in het navolgende zal ernaar worden verwezen als opdracht. Ander luidende voorwaarden maken slechts deel uit van de tussen de partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het zonder commentaar accepteren en behouden van een order- of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarde is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

2.1  Alle offertes van Breuer&Intraval zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de opdrachtgever aanvaard, heeft Breuer&Intraval het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2  Indien Breuer&Intraval verwacht dat de in de offerte vermelde totaal in rekening te brengen werkzaamheden zullen worden overschreden, dan zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever worden vermeld. Facturering boven het in de offerte vermelde bedrag aan honorarium en kosten (zie artikel 3) aan de opdrachtgever geschiedt uitsluitend na toestemming van de opdrachtgever over deze extra kosten.

3.1  Door Breuer&Intraval zal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht:
a.       honorarium inzake werkzaamheden op het terrein van onderzoek, het geven van advies, coachen, begeleiding, managementtaken en onderricht;
b.       Kosten ter uitvoering van bovenstaande werkzaamheden, gemaakt zoals reis- en verblijfkosten. Afhankelijk van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde voorzieningen kan een daggeldvergoeding in rekening worden gebracht. Vergoeding van           reiskosten vindt plaats tegen € 0,38 per km.

3.2  Bovenbedoelde bedragen en in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Breuer&Intraval verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte gegevens als strikt vertrouwelijk te behandelen. De opdrachtgever verplicht zich tot het verstrekken van alle gegevens welke naar inzicht van Breuer&Intraval noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in artikel 1 bedoelde werkzaamheden.

5.1  Hoewel Breuer&Intraval zich van haar taak zal kwijten zoals van een bureau in haar branche mag worden verwacht, aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van haar handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover haar grove schuld/nalatigheid en/of opzet te wijten is. Een zelfde aansprakelijkheidsbeperking geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Breuer&Intraval bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruikt.

5.2  Breuer&Intraval is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de tijdsduur van werkzaamheden. De hiertoe opgegeven termijnen zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient de opdrachtgever derhalve Breuer&Intraval schriftelijk in gebreke te stellen.

5.3  Indien enige aansprakelijkheid aan de zijde van Breuer&Intraval zou bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van het gedeclareerde honorarium ter zake van bestede uren voor de werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 3.1 sub a.

6.1  Breuer&Intraval behoudt zich het recht voor om haar opdracht als beëindigd te beschouwen indien haar mening binnen een redelijke termijn en met redelijke inspanning tegen redelijke kosten geen vooruitzicht is op succesvolle resultaten. Indien een dergelijke situatie zicht voordoet, dient de opdrachtgever honorarium en daarmee verbandhoudende kosten tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen.

6.2  De opdrachtgever is verplicht tot het betalen van alle door Breuer&Intraval gefactureerde honoraria te zake bestede uren aan werkzaamheden en daarmee verbandhoudende kosten zoals in de offerte genoemd. Indien de opdrachtgever in welke stadium dan ook besluit tot het niet doorzetten van de opdracht is opdrachtgever het honorarium verschuldigd tot het moment van beëindigen voor geleverde diensten aangegane verplichtingen c.q. gemaakte kosten.

7.1  Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.2  Indien een factuur niet na de in lid 1 bedoelde termijn is voldaan, zal de opdrachtgever aan Breuer&Intraval een rente verschuldigd zijn ter grootte aan de wettelijke rente ex artikel 6:119/120 BW, vermeerderd met 4%, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.

7.3  Indien de opdrachtgever na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn en na daartoe door Breuer&Intraval te zijn gemaand, gedurende en door Breuer&Intraval te bepalen termijn in gebreke blijft aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso en/of executiemaatregelen voor rekening van de opdrachtgever. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in gebreke zijn/verzuim geldt.

7.4  Ter keuze van Breuer&Intraval kan in gelijke omstandigheden, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, met name ook krachtens het doen uitgaan van de verklaring krachtens het met ingang van
1 januari 1992 geldende recht, zulks al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

7.5  Indien de opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Breuer&Intraval bevoegd de nakoming jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen op te schorten, totdat betaling is geschied of deugdelijk zekerheid hiervoor is verschaft. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Breuer&Intraval heeft vernomen dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.

Originelen, kopieën en/of afdrukken en digitale bestanden van de met betrekking tot de opdracht door Breuer&Intraval vervaardigde rapporten, tekeningen, softwaremodellen e.d. die aan de opdrachtgever zijn verstrekt, worden diens eigendom zodra alle betalingen met betrekking tot de opdracht door Breuer&Intraval zijn ontvangen. Tot aan het moment van integrale betaling behoudt Breuer&Intraval zich derhalve het eigendom ervan voor. De auteursrechten en eventuele andere rechten op industrieel en intellectueel eigendom met betrekking tot de inhoud en de vorm van deze rapporten, tekeningen, softwaremodellen en dergelijk blijven het eigendom van Breuer&Intraval.

9.1  Op de tussen Breuer&Intraval en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

9.2  Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen, zij het dat Breuer&Intraval de bevoegdheid heeft een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever woont en/of is gevestigd.

Wil je meer weten of vragen hierover? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Breuer&Intraval, RBO en Partoer. Drie bedrijven die allemaal al tientallen jaren op eigen wijze in de markt staan. Elk in een deel van de markt waar ze het verschil maken met hun kennis en expertise. Maar toch besloten we een paar jaar geleden onder een vlag verder te gaan. ‘Impact door samenspel’ werd geboren, en daar plukken onze klanten de vruchten van.